Elementy składowe sieci komputerowej

W sieci występują składniki sprzętowe, takie jak: komputery, karty sieciowe, okablowanie, koncentratory i inne. Urządzenia te zapewniają poprawną pracę sieci lub współpracę między sieciami. Zawiaduje nimi specjalistyczne oprogramowanie sieciowe.

Sprzęt komputerowy w sieci.

Najogólniej komputery pracujące w sieci możemy podzielić na dwa podstawowe rodzaje, tzw. stacje robocze oraz serwery. Serwery można podzielić na dedykowane, niededykowane i specjalizowane. Pierwsze z nich umożliwiają użytkownikom dostęp do swoich usług. Tworzy się je dla konkretnej grupy użytkowników oraz dla konkretnych zadań. Nie można na nich uruchamiać programów. Serwery niededykowane umożliwiają dostęp do aplikacji, plików, drukarki itp. Mogą one także korzystać z zasobów innych serwerów w sieci. Trzecią grupą są serwery przeznaczone do realizacji ściśle określonych zadań. Przykładem tego typu maszyn może być serwer obsługujący pocztę elektroniczną, bazy danych lub drukarki.

Łącza w sieci komputerowej.

Aby była możliwa wymiana danych pomiędzy komputerami w sieci, muszą pomiędzy nimi istnieć środki łączności. W zależności od rodzaju zastosowanego medium rozróżniamy sieci przewodowe oraz bezprzewodowe. W pierwszych wykorzystuje się do łączenia kabel koncentryczny, skrętkę (kilka pojedynczych przewodów skręconych parami) oraz łącze optoelektroniczne - światłowód. Z kolei w sieciach bezprzewodowych transmisja danych jest możliwa za pomocą fal radiowych oraz fal elektromagnetycznych, które pracują w zakresie podczerwieni. Najpopularniejszym medium transmisyjnym w sieciach LAN są przewody koncentryczne lub skrętka, rzadziej stosuje się światłowody oraz łącza na podczerwień i fale radiowe. Z kolei w sieciach WAN, ze względu na duże odległości, rzadziej stosuje się łącza kablowe. Wykorzystuje się tutaj sieć telefoniczną, własne lub dzierżawione łącza światłowodowe, fale radiowe i przekaz satelitarny. Wybór rodzaju łącza jest uzależniony między innymi od rodzaju sieci, odległości między komputerami i wymaganej prędkości transmisji.

a. Sieci przewodowe

- skrętka

kable.jpg (13834 bytes)

- kabel koncentryczny

- światłowód

b. sieci bezprzewodowe

- radiowe

radio.jpg (12890 bytes)

- mikrofalowe

mikrofale.jpg (13140 bytes)

- podczerwone

podczerwien.jpg (17019 bytes)

Karty sieciowe

Do łączenia komputerów w sieć potrzebne są specjalne karty tzw. karty sieciowe. Wyjątkiem jest podłączenie do Internetu – tutaj ich rolę pełni modem. Karty sieciowe służą nie tylko do połączenia ze sobą komputerów, gdyż samo fizyczne połączenie dwóch maszyn nie umożliwi jeszcze nawiązania między nimi łączności. Jej podstawowym zadaniem jest ustalenie warunków łączności obowiązujących w danej sieci, takich jak:

-          Szybkość transmisji danych,

-          Rozmiar przesyłanej informacji.

Z pojęciem karty sieciowej związany jest adres, identyfikujący jednocześnie dany komputer tak, aby można go było odróżnić od innych pracujących w sieci. Karta nadając wiadomość musi przypisać do niej adres sieciowy odbiorcy. W zależności od standardu sieci komputerowej adres może być przypisany bezpośrednio do karty przez jej producenta lub przez osobę instalującą sieć.

Karta sieciowa (network interface controller) – nazywana także adapterem sieciowym jest specjalną kartą rozszerzającą, umieszczaną wewnątrz komputera, w gnieździe rozszerzającym typu ISA lub PCI. Jej zadaniem jest umożliwienie połączenia komputera z innymi komputerami w sieć komputerową.

Zasoby sieciowe

Pod pojęciem zasobów sieciowych rozumiemy wszystkie urządzenia, które są dostępne dla jej użytkowników. Należą do nich dyski twarde, drukarki, plotery, skanery, modemy itp. Użytkownicy sieci korzystają z jej zasobów za pośrednictwem komputerów lub bezpośrednio za pomocą kart sieciowych (drukarka).

Stacja robocza (work station) – komputer pracujący w sieci, umożliwiający korzystający z jej zasobów. Jest przeznaczona do wykonywania określonych zadań za pomocą aplikacji lub programów narzędziowych. Stacja robocza to silny komputer korzystający ze swojego systemu operacyjnego i oprogramowania, który przetwarza dane własne lub pobierane z sieci.

Urządzenia dodatkowe w sieci komputerowej.

Z siecią komputerowa związane są dwie podstawowe grupy urządzeń. Pierwsze z nich obejmują urządzenia zwane regeneratorami. Mają one za zadanie utrzymanie fizycznej komunikacji pomiędzy wszystkimi stacjami roboczymi i serwerem. W grupie regeneratorów spotkać możemy dwa typy urządzeń:

Koncentrator (hub) – elementarny węzeł komunikacyjny w sieci komputerowej LAN o topologii fizycznej gwiazdy. Urządzenie to umożliwia łączenie i rozgałęzienie dróg komunikacyjnych. Rozróżniamy koncentratory pasywne i aktywne. W przypadku tych drugich, oprócz funkcji sprzęgających, spełniają one również rolę regeneratorów.

Wzmacniak (repeater) - urządzenie sieci lokalnej wzmacniające przesyłany sygnał, dzięki czemu istnieje możliwość przedłużenia sieci.

Druga grupa obejmuje urządzenia umożliwiające połączenie pomiędzy sieciami komputerowymi. W zależności od tego, czy będą to sieci jednorodne czy różnorodne spotkać się możemy z następującymi urządzeniami:

Most (bridge) - urządzenie łączące dwie (lub więcej) jednakowe sieci komputerowe i umożliwiające przesyłanie danych pomiędzy nimi. Zapewnia zwiększenie wydajności całej sieci.

Ruter (router) - umożliwia połączenie ze sobą różnych sieci LAN lub sieci LAN z siecią WAN. Ruter sprawdza, czy nadawca i adresat przesyłanej informacji znajduje się w tej samej sieci. Jeżeli tak, wówczas informacja bez jego pomocy dotrze do adresata. W przeciwnym wypadku wybiera najkrótszą drogę jej transmisji do adresata w innej sieci. Gdy ruter nie potrafi odnaleźć danego odbiorcy (a jest to możliwe w rozbudowanej sieci WAN) przesyła informacje do innego rutera, który zajmie się jej przestaniem.

Brama (gateway) - urządzenie łączące ze sobą sieci, które różnią się sposobem przesyłania danych. Pełni ono rolę tłumaczy pomiędzy sieciami.

Pytania i polecenia:

1.     Co należy rozumieć pod pojęciem zasobów sieciowych

2.     Jaka rolę spełnia karta sieciowa?

3.     Jakie rodzaje łączy wykorzystuje się w sieciach komputerowych?

 

konspekt